کشاورزان چین، ژاپن، ایران و فرانسه در مزارعشان بجای آفت کش ها از اردک ها استفاده می کنند

بخاطر آسیب هایی که مواد شیمیایی بر روی محیط زیست داشته اند، این روش قدیمی مزرعه داری مجدداً مرسوم شده است. اردك ها در مزارع و شاليكارهاي برنج حشرات و علف هاي هرز را ميخورند و فضولات شان نيز به مانند كود براي خاك عمل ميكند. در نتیجه اردک ها، نیاز به کودهای شیمیایی، علف کش ها و آفت کش ها را کاهش می دهند

کشاورزان، اردك ها را در زمان برداشت محصول از مزارع خارج ميكنند، نتيجه اين كار اين است كه اردک ها محصول برنج را نيز نمی خورند

در حال حاضر بالغ بر ١٠٠٠ نوع آفت کش در جهان استفاده می شود که می توانند برای انسان و دام سمی باشند و می توانند در خاک و آب برای چندین سال باقی بمانند. البته در مناطقی که با کمبود مواد غذایی مواجه هستند، آفت کش ها می توانند از محصولات محافظت و تولید محصول افزایش پيدا كند

مجمع جهاني اقتصاد در آخر مي گويد؛ آیا بهتر نیست کشاورزان در کشور شما از روش های طبیعی برای کشت محصول بهره گیرند؟